דיווח נציג עין ורד במליאת המועצה (ישיבת מליאה 63)

10 במאי 2012
 
ישיבת מליאה 63 מתאריך 6 במאי 2012 – דיווח חבר המליאה
 
ישיבות מליאת המועצה מתכנסות מעת לעת ומשמשות כלי עבודה חשוב לקבלת מידע, לדיונים ולהחלטות בנוגע לפעילות המועצה.

לאחרונה נוצר מצב בו הישיבות מתקיימות להבנתי לפרוטוקול בלבד היות ולא מתקיים דיון אמיתי בנושאים המועלים לדיון. ההחלטות ידועות מראש ומרבית הנוכחים מצביעים באופן אוטומטי לבקשות ראש המועצה. המצב המתואר מייצר גם קטעים מצחיקים/עצובים, כאשר בהצבעה שהתקיימה לפני כחודשיים אמר אחד מחברי המליאה לראש המועצה "תמיד אני מצביע אתכם, פעם אחת אני רוצה להבין למה".

למעשה, למעט 4 חברים (מעין ורד, מנורדיה, ממשמרת ומפורת), שמתעקשים על קיום דיון אמיתי ומעלים שאילתות שונות, תוך שהם עומדים על זכותם לקבל הסברים להתנהלות המועצה, מרבית החברים מהווים רוב דומם בלבד.

מאחר והנני משתתף קבוע גם בישיבות הועד המקומי בעין ורד ואני רגיל לנורמות התנהלות אחרות ולתהליך קבלת החלטות מובנה ומסודר, החלטתי הפעם לדווח באופן מפורט יותר על חלקים שבחרתי מדיוני המליאה האחרונה, בנושאים שיש להם השפעה על איכות חיינו ועל השירות שאנו מקבלים מהמועצה.
 

מכרז למנהל מח' החינוך

בפתיחת הישיבה הגשתי בקשה לשינוי סדר היום. הרקע לכך הינו בפעילות מתמשכת של המועצה לשינוי נוסח המכרז שאושר פעמיים על ידי חברי המליאה, שינוי שלכאורה יקל על בחירת מועמד מועדף. בקשות חוזרות ונשנות שלי במשך חודשיים לקבלת הסבר לפעולה זו מראש המועצה נענו בהתעלמות מוחלטת.
על פי הצעת ראש המועצה ובתמיכת רוב החברים מוסרת הבקשה מסדר היום. לאור אי נוחות של חלק מהחברים, עקב המצב שבו הם מצדדים בהתעלמות מהנחייתם הברורה, מבטיח ראש המועצה להעביר התייחסות כתובה בנושא עד לישיבה הבאה.
 

דו"ח סטטוס תיקים משפטיים

בקשה ע"י החבר מנורדיה לדון במצב לפיו המועצה אינה מקיימת את הבטחתה להעביר דיווח לגבי תיקים בהם המועצה תובעת או נתבעת וזאת כדי להבין מה היקף החשיפה/סיכויים בהיבט הכספי שיש למועצה.
לאחר ויכוחים רבים, ראש המועצה מתחייב שוב להעביר את הדיווח בהקדם.
 

דוחות כספיים לשנת 2011

המועצה סיימה את שנת 2011 עם גירעון של כ- 5 מ' ₪.
גזבר המועצה מסביר את החריגה בכך שלא עמד ביעדי גביית הארנונה. להבנתנו (ארבעת החברים), מסקירת הדוחות הכספיים, ניתן להבחין כי הבעיה אחרת וכי המועצה לא עמדה כלל ביעדי התקציב וברבים מסעיפי התקציב וכי ההוצאה בפועל גבוהה באופן משמעותי מהתקציב שאושר. לדוגמא בסעיף השירותים המקומיים – החריגה הינה של 2 מ' ₪, בסעיף החינוך – החריגה היא של 6 מ' ₪, בסעיף הנוער – חריגה של 1 מ' ₪ ועוד ועוד. מה שמסתמן הוא כי המועצה אינה מבצעת בקרה שוטפת על הוצאותיה וזה ביחד עם תחזית שנבנתה מראש כאופטימית מידי / לא ריאלית להיקף הגביה הצפוי, הביא לגירעון הקיים.
הועברה שאילתה ליועץ המשפטי של המועצה, האם מותרת הוצאה חורגת בתקציב המועצה ללא קבלת אישור המליאה על כך והאם מותרת הוצאה חורגת של מעל 20% ללא קבלת אישור מוקדם לכך ממשרד הפנים.
כמו כן הועברה שאילתה ליועץ המשפטי, האם מחויבת המועצה לפעול להשבת כספים ששולמו לעובד שלא כדין.
 

דוחות כספיים של תאגידים ועמותות

לבקשתנו הוצגו בפני המליאה דוחות כספיים של החברה הכלכלית, החברה לטיפול במי לב השרון, האגודה לספורט, עמותת דורות ועוד.
החברה הכלכלית - הוצג הפסד מצטבר של 7.5 מ' ₪, כאשר רק לאחרונה אושרה במליאה העברת כספים לחברה הכלכלית מקרנות המועצה, כספים שהיו מיועדים להשקעה במועצה (חלקם התחייבויות לעין ורד), כדי לאפשר את סיום עבודות הפיתוח ביעף, עבורן גבתה החברה הכלכלית כספים בעבר.
חבר המליאה ממשמרת הפנה אותנו להנחיות משרד הפנים, לפיהן גירעון של חברה כזו בהיקף של מעל 10% מהתקציב השנתי או במצטבר מעל 15% מעל התקציב השנתי, מחייבים מינוי של חשב מלווה לחברה, או לחילופין את סגירתה. היועץ המשפטי נדרש למתן תשובה בסוגייה זו.
על פי הצעת ראש המועצה מוקמת ועדה לבדיקת התנהלות החברה הכלכלית. הסתייגות של החבר ממשמרת מכך שבוועדת הבדיקה חברים גם שני דירקטורים של החברה הכלכלית שלא התריעו על מצבה, נדחית.
החברה לטיפול במי לב השרון – נציג נורדיה, שהינו דירקטור בחברה, הציג את העובדה כי החברה מספקת מים ציבוריים לעין שריד ללא תמורה, בניגוד להחלטת המליאה. כמו כן עולה מהדוחות כי המועצה חייבת לחברה חוב של 3.4 מ' ₪ והחברה אינה נוקטת במהלכים לגביית החוב. הועברה שאילתה ליועץ המשפטי האם התנהלות זו תקינה ומותרת בהתאם לחוק.
 
הצגת עקרונות לתכנית התייעלות לשנת ‏2012
מאחר ותקציב 2012 נבנה על סמך תקציב 2011 הגרעוני, הרי שגם על דעת המועצה קיים גירעון מובנה בתקציב זה. בנוסף, לאור התופעות שתוארו קודם לכן, יש חשש שהגירעון יגדל באופן משמעותי (להערכתנו כ- 8 מ' ₪). כיוון שכך נדרשה המועצה לתוכנית התייעלות.
התוכנית שהוצגה לחברי המליאה כוללת קיצוץ בשכר עובדי המועצה, קיצוץ בשירותים שונים וברכש מקבלני משנה ובין השאר גם קיצוץ בהשתתפות בעמותות נתמכות (כגון התמיכה בעמותת דורות) ובשרותי התרבות של המועצה (כגון התמיכה במקהלת עין ורד).
בחלק מהסעיפים, מדובר על דחיית ההוצאות ולא על ביטולן וחלק מהסעיפים ניתנים ליישום רק החל משנת 2013. מבדיקה זהירה שעשיתי, עולה כי במקרה הטוב ובאם יסכימו עובדי המועצה לקיצוץ של חלק משכרם, מדובר בתוכנית שתביא לכל היותר לקיצוץ של כ- 2 מ' ₪ מהתקציב, קיצוץ שאינו מספיק לאיזון תקציב המועצה.
חברי ואני הצגנו עמדה ולפיה אנו מתנגדים למצב שבו עובדי המועצה נדרשים לשלם מכיסם על רשלנות של הנהלת המועצה וכמו כן התנגדנו לקיצוץ בסעיפי התרבות שהינם מינוריים לחלוטין ולקיצוץ בתקציב עמותת דורות. לבסוף בהתערבות של מספר חברים נוסף, הועברה החלטה, בה תמכנו חלקנו, לפיה יבחנו שוב הסעיפים הבאים בתוכנית:

  • תקציבי התרבות, עמותת דורות, פורום נשים
  • הועדים המקומיים יעודכנו בהשלכות הקיצוץ הצפוי ויתקבלו הערותיהם.
  • הועדה המוניציפלית תבחן דרכים להתייעלות במתן שירותים ליישובים.
  • יבחן מחדש צפי ההכנסות
בסיום הבחינה תובא הצעה מתוקנת לאישור המליאה.
 
אישור תב"ר (תקציב השקעות) בדק ביית מקרנות המועצה.
 הועברה בקשה לאישור תב"ר לבדק ביית (שיפוץ) מוסדות החינוך בקיץ, בהיקף של 600,000 ₪. הבקשה הועברה לאישור המליאה למרות שלא הוצגה לחברים תכולת העבודה הנדרשת וזאת בניגוד להנחיות משרד הפנים. לשאלתי את ראש המועצה האם המשמעות הינה שיש שוב כסף פנוי בקרנות המועצה ובאפשרותו להחזיר לעין ורד את ההתחייבויות הקיימות בגין היטלי ההשבחה. התשובה הייתה שהוא זה שקובע את סדרי העדיפויות.
 
עלו בישיבה נושאים נוספים שמפאת רצוני שלא להאריך בדיווח איני מביא אותם. מקווה שקיבלתם תמונה ברורה מספיק.
 
 
שלכם
רן להב
נציג עין ורד במליאה

 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים