מכתב נציג עין ורד לראש המועצה


7 במרץ 2012


לכבוד :
מר עמיר ריטוב, ר' מועצת לב השרון


הנדון : מיון תקציבי תב"רים לשנים 2011 – 2008  1. בסמוך לתחילת הקדנציה שלנו במועצה, העברתי לעיונך דו"ח באשר לחלוקת תקציבי ההשקעה בין ישובי המועצה בתשע השנים שקדמו למינויך כראש מועצה. ממצאי הדו"ח הצביעו באופן חד משמעי על אי השיוויוניות הנהוגה בחלוקת התקציבים בין היישובים ובחוסר קיצוני של קריטריונים הולמים לחלוקת תקציבים אלו.

  1. בסיכום הדו"ח הקודם הדגשתי כי ברור שלא תתכן חלוקה שוויונית לחלוטין של תקציבי ההשקעות בין היישובים במועצה, משיקולים שונים כגון שוני במיקום הגיאוגרפי, שוני ביכולות הכלכליות של כל יישוב, שוני בקצב הגידול ביישובים השונים, הצורך למענה מיידי במקרה של פרויקטים דחופים ועוד סיבות מסיבות שונות. אולם יש למצוא את הדרך להגדרת הקריטריונים לחלוקת תקציבי הפיתוח, תוך מתן משקל לקשר שבין היקף ההשקעות לזה של יתרות הזכות במועצה בנושא היטלי ההשבחה.

  1. לאחרונה בחנתי שוב את נתוני תקציבי ההשקעות החל מתחילת הקדנציה שלנו ועד היום, כדי לראות באם ההתנהלות הפעם שונה. כל הנתונים שבדו"ח המעובד נלקחו מדו"ח מקורי שהופק בגזברות המועצה ע" הגב' שרה בן אור, לאחר שנוקו ממנו כל הפרויקטים שבוצעו לטובת כלל תושבי המועצה (תשתיות, חינוך, דת,ספורט ואחרים) וכמו כן פרויקטים שהמימון שלהם הגיע ממקורות שאינם תקציב המועצה. הסינון הזה נעשה למיטב שיפוטי ולאחר שהתייעצתי במספר מקרים עם שרה. אני מניח מראש שיתכן ולמרות הזהירות שנקטתי בה, נפלו במיון זה מספר טעויות.

  1. בדו"ח המסכם ההשוואתי, מופיע דוח ממוין של סך כל ההשקעות בפרויקטים בכל יישוב, כשבנוסף צירפתי אליו נתונים של היתרות הקיימות בגין היטלי השבחה והשקעות, בחשבונות אותם מנהלת המועצה לכל יישוב ויישוב.
 
  1. להלן עיקר הממצאים בדוחות המעובדים:
  • למרות השוני במשך תקופת הבדיקה ( תשע שנים למול ארבע), לאחר נירמול הנתונים ביחס לתקופת הבדיקה, מדובר בהקטנה של תקציב ההשקעות המועבר ליישובים בתקופה הנוכחית בהיקף של 16%.
  • שיפור מובהק ב"מדד ההוגנות" – מיחס של פי 3.5 בחלוקת תקציבים בין החציון העליון של היישובים בטבלא לבין החציון התחתון בתקופה הקודמת, ליחס של פי 2.6 בין שני החציונים בתקופה הנוכחית. כאשר היחס בין המקום הראשון לאחרון בטבלא קטן מהותית אף יותר, מפי 640 לפי 4.6 .
  • בדומה לתקופה הקודמת, גם בתקופה הנוכחית, אין עדיין כל קשר בין היקף היתרות בכרטיס ההשקעות של כל יישוב במועצה, לבין היקף ההשקעה בתקופה שנבדקה. לעיתים אף מדובר ביחס הפוך.
  • מפאת הסינון שבוצע, הניתוח אינו נותן תמונה מלאה של היקף ההשקעות ביישובים, היות ואינו כולל השקעות נוספות הממומנות על ידי גורמים חיצוניים כגון משרדי ממשלה וגופים ציבוריים. הבעיה שגם כאן היישובים אינם נהנים מיחס שיוויוני.
בנושאי בטיחות בתחבורה ניתן לזהות מתכונת התייחסות שווה בכל היישובים, כאשר חלק ניכר מהפרויקטים ממומן על ידי משרד התחבורה, תוך חיוב היישוב בחלק מהעלות.
בנושאי תשתיות ומועדונים המצב שונה, כאשר בחלק מהיישובים העלויות מושתות כולן על היישוב ובחלק מהן קיים מימון מלא או חלקי של משרד הפנים/השיכון/הדתות.

  1. לסיכום ניתן לקבוע כי בחלק מהפרמטרים שנבחנו קיים אמנם שיפור בתמונה המוצגת לתקופה הנוכחית ביחס לזו הקודמת, אך הדרך לחלוקה שיוויונית והוגנת עדיין ארוכה. אני מקווה שהממצאים שהצגתי ביחד עם הקריטריונים להכנת תקציב ההשקעות, שאושרו לאחרונה במליאת המועצה ישפיעו כבר על הכנת תקציב ההשקעות לשנת 2012.


בברכה,
רן להב
נציג עין ורד במליאה

לוט: דו"ח תקציבי השקעות

העתקים :
חברי המליאה
סגן ר' המועצה
מנהלת חשבונות ראשית

 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים