פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 15/12/10

 
נוכחים:  דובי סבידור, שלומי אנג'ל, גילת לוין, מעין כפיר, אודי פרץ, אביחי סימנר,  יוסף מורבר, רן להב,  ליאת מזרחי.
על סדר היום:
 
1.       אישור פרוטוקולים מיום 6/10/10 ומיום 31/10/10.
2.       דיווח בנושא צו המסים לשנת 2011.
3.       דיון בנושא תקציב הנוער לשנת 2011. מוזמנים חברי ועדת נוער.
4.       תקציב פרויקטים.
5.       פרוטוקול ועדת השמות.
6.       מגרשי הספורט.
7.       שדרוג אמצעי אבטחה במושב.
8.       מרכז למידה.
9.       שילוט עסקים ובתים.
10.   סיכום ערב מספרי סיפורים.
11.   השכרת ציוד לתושבים.
12.   פניית משה פורמן.
13.   דיווח מוועדת הנצחה.
14.   הושמט
15.   עדכונים ושונות.
 
 
1. לסעיף 1 – אישור פרוטוקולים מיום 6/10/10 ומיום 31/10/10 :
מאשרים פרוטוקול מיום 6/10/10.
מאשרים פרוטקול מיום 31/10/10.
 
2. לסעיף 2 – דיווח בנושא צו המסים לשנת 2011.
הוועד אינו מעוניין לייקר המסים מעבר להצמדה שנקבעה (1.4%). במידה שנחוייב לעשות כן, נוכח העובדה שלא העלנו מסים במספר שנים קודמות אזי נעמוד על כך שהייקור יהיה רק בגין שנת הכספים 2011 ולא רטרואקטיבי.
 
3. לסעיף 3 – דיון בנושא תקציב הנוער לשנת 2011. משתתפים עמרם כפיר ואמנון סירוטה.
יו"ר ועדת נוער, עמרם כפיר, מציג התקציב. לדבריו הגדלת התקציב נגזרת בעיקר מגידול משמעותי של המשתתפים. המושב מממן חלק משמעותי מתקציב הקורסים ומאחר שמספר היוצאים להכשרות גדל ממילא יש צורך בהגדלת התקציב. סוכם על הגדלת התקציב עוד ב 10% לעומת שנת 2010 ובסך הכל יעמוד התקציב על 80,000 ₪. נותרה פתוחה השאלה האם לממן קורס משצ"ים במלואו.
בנוסף קיים תקציב בסך 10 אש"ח לטיפול בנוער שלא במסגרת התנועה.  
עמרם מציין כי בכוונת המועצה להקצות, פעמיים בשבוע, מדריך לפעילות שאינה במסגרת התנועה. מעדכן כי בכוונת אביב לוי המד"ב לסיים את תפקידו. נעשים מאמצים לאתר מחליף ראוי.
גילת מבקשת לבחון את כל התקציבים הרלוונטיים שקיימים במועצה לעניין נוער, מניעת סיכונים וכן הלאה. יש לפעול שכל התקציבים הללו יגיעו לעין ורד.
אליהו חיון יתבקש לסיים פעולות הכשרת חלק מבית העם לפעילות טניס שולחן. הפעלת החוגים לסיכום בין עמרם למרב אוליניק.
 
4. לסעיף 4 – תקציב פרויקטים:
בהנחה שהמועצה תעמוד בהתחייבויותיה ותעביר לעין ורד 550 אש"ח, יחולק הסכום כדלהלן:
א. 250 אש"ח לטובת קידום פרויקט בית העם. לכך יתווספו 150 אש"ח שהבטיחה האגודה.
ב. 200 אש"ח לטובת פיתוח גן השמונים.
ג. 100 אש"ח לטובת פיתוח מגרשי טניס.
מאחר שהוועד המקומי התחייב להשתתף ב 200 אש"ח בפיתוח כפר ותיק ייעשה מאמץ לבצע קיזוז מול האגודה על התחייבותה לממן 150 אש"ח לשיקום בית העם. לטיפול יוסף מורבר.
 
5. לסעיף 5 – פרוטוקול ועדת השמות:
א. הבקשה לשנות מספור הבתים ברחוב הנוער נדחית. ההחלטה המקורית תקפה.
ב. יש לקבוע שם לרחוב של מיכל קורן וסמט.
ג. יצוינו על המפה רחוב זה (סעיף ב' דלעיל) ורחוב הצבר בשלמותו.
 
6. לסעיף 6 – מגרשי הספורט:
מירב אוליניק החלה לפעול כיו"ר ועדת ספורט. דיווחה על צירוף מספר חברים לוועדה מתוך כוונה להגביר הפעילות באופן משמעותי. מירב סבורה שיש להפקיד גם קידום נושא הטניס בידי הוועדה. הוועד מחליט להשאיר הוועדה המיוחדת על כנה. ניתן יהיה לצרף חבר נוסף מוועדת הספורט מלבד מירב.
 
7. לסעיף 7 – שדרוג אמצעי אבטחה במושב:
על פי המלצת הרב"ש ונוכח תנועת מכוניות גדולה ובלתי רצויה הן מכיוון פורת והן בסמיכות למשתלת וונדי מחליטים להתקין שני שערים חשמליים בשתי כניסות אלו. עלות משוערת – כ 20 אש"ח כולל מע"מ והוצאות נלוות לכל שער.
 
8. לסעיף 8 – מרכז למידה:
פתיחת מרכז הלמידה מתעכבת נוכח הדרישה למקם את כיתת הלימוד במרחק של 50 מטר לפחות ממתקני בריכת השחייה. ייבדקו אופציות למיקום אלטרנטיבי ובכלל זאת בסמיכות למשרדי שפירא.
 
9. לסעיף 9 – שילוט עסקים ובתים:
עם התקנת שלטי העסקים החדשים, יוסרו שלטי התפוז. הוועד לא ישתתף במימון שלטי עסקים חדשים. על המעוניינים יהיה לממן זאת על חשבונם בהתאם להנחיות הוועד.
 
10. לסעיף 10 – סיכום ערב מספרי סיפורים:
למרות מיעוט המשתתפים צוין כי ערב מספרי הסיפורים היה מוצלח מאד. יורם שחר הנחה ושר וכמה מתושבי המושב ובני משפחותיהם שילבו סיפורים מעניינים. הוועד מודה למארגנים, למספרים ולמשתתפים בערב.
 
11. לסעיף 11 – השכרת ציוד לתושבים:
נוכח ריבוי הנזקים לציוד המושב המושכר לתושבים ונוכח ההתעסקות הרבה סביב נושא זה מחד גיסא וההכנסה המזערית מאידך גיסא סוכם כי מעתה יושכרו כסאות פלסטיק ושולחנות בלבד. הנושא ייבחן שוב בעוד מספר חודשים.
 
12. לסעיף 12 – פניית משה פורמן:
משה פורמן פנה לפני למעלה משנה בבקשה להשתתפות המושב בהקמת קיר תומך למדרכה הסמוכה. הנושא הובא גם בפני הוועדה לפיתוח כפר ותיק וזו דחתה את הבקשה. הוועד המקומי שהציע בזמנו לחלק ההוצאה בין פורמן לבין הוועדה לפיתוח כפר ותיק ולוועד המקומי מאשר הקצבת 3500 ₪ לטובת עניין זה. פנייה נוספת תועבר לוועדה לפיתוח כפר ותיק.
 
13. לסעיף 13 - דיווח מוועדת הנצחה:
על פי החלטה קודמת של הוועד התכנסה לראשונה הוועדה להנצחה והביאה בפני הוועד המלצותיה בשלשה נושאים (הצעה בעניין גן ברונקה, בקשת משפחת דב לישבסקי, ובקשת הגב רחל כהן). הוועד מאמץ את המלצות הוועדה. (פרוטוקול הוועדה מצורף בזאת).
 
14. לסעיף 14 – הושמט 
 
15. לסעיף 15 – עדכונים ושונות:
אביחי סימנר מעדכן על פגישה שהתקיימה במועצה בנושא הניקוז. בישיבה השתתף ניסים אלמון – מנהל רשות הניקוז אשר ציין שהרשות אינה אחראית על ענייני ניקוז בתוך המושבים וזוהי אחריות המועצה. לעניין בעיות הניקוז בעין ורד הוכנה עבודה מקיפה שהנגזרת הכספית לביצועה עומדת על כשלשה מ' ₪. ציין כי לאחר אישור התכנית יהיה עלינו לפנות למשרד הפנים בבקשה לקבלת תקציב.
 
רשם: דובי סבידור