פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 2/2/2011
נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 12/1/11.
2.       מינוי ממונה גבייה.
3.       ביצוע תקציב ותזרים 2010.
4.       השתתפות בפיתוח כפר ותיק.
5.       חיוב שמירה - עסקים 2011.
6.       אתר עין ורד.
7.       הושמט
8.       הושמט
9.       מכתב תושבי רחוב הצבר – סלילת כביש ושיפור פני הרחוב.
10.   מיקום פינת פסולת גושית.
11.   הסדרי תנועה סביב הצרכנייה.
12.   השלמת תאורה – רחוב הדרור והשיזף.
13.   מגרשי הספורט – מכתב אורי פוגל.
14.   פרויקט בית העם – אישור הסכמים.
15.   עדכונים ושונות.
 
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מתאריך 12/1/11:
מאשרים פרוטוקול הישיבה מיום 12/1/11.
עדכונים מפרוטוקול זה:
תשוגר פנייה לאגודה החקלאית בעניין הרגלי שתיית האלכוהול של חלק מהעובדים התאילנדים וההשלכות ההתנהגותיות הנובעות מכך.
 
2. לסעיף 2 – מינוי ממונה גבייה:  
ממנים את מזכירת הוועד ליאת מזרחי לממונה על הגבייה במושב. המינוי אושר במליאת המועצה.
 
3.  לסעיף 3 –  ביצוע תקציב ותזרים 2010:
מאשרים דו"ח ביצוע תקציב, תזרים ויתרות משנת 2010.
 
4. לסעיף 4 – השתתפות בפיתוח כפר ותיק:
פרויקט פיתוח תשתיות בכפר הוותיק נמצא בשלבים סופיים. מניתוח היתרות עולה שייחסרו כ 200 אש"ח להשלמת הפרויקט. בישיבת הוועדה לפיתוח כפר ותיק הועלתה הצעה לגייס הסכום החסר מתקציב שני הוועדים. לפיכך נדרשים לאשר עוד 100 אש"ח לצורך ביצוע סלילה, פסי האטה וגינון ברחובות הדרור והראשונים. מאושר.
 
5.  לסעיף 5 - חיוב שמירה עסקים – 2011:
יחויבו באגרת שמירה כל העסקים במושב למעט עסקים שבסביבתם הקרובה השומר אינו מסייר ומפקח. אזור תעשייה קשת נכלל בעסקים המחויבים.
לעניין יוזמת שמירת התושבים – יוסף ינסה לקדם הנושא מול גולד ובכלל זאת קיום כנס בהשתתפות זאהר, גדסי ואנשי משמר הגבול.
 
6.  לסעיף 6 – אתר עין ורד:
סיכומים שיועברו לאתר יהיו בדומה לאלו שהועברו בעבר. המשמעות – הנושאים שאינם בחזקת צנעת הפרט וכאלו שאין בהם מידע "חריג" ידווחו כפי שמופיעים בפרוטוקול.
 
7.  לסעיף 7 – הושמט
 
8. לסעיף 8 – הושמט
    
9 .לסעיף 9- מכתב תושבי רחוב הצבר – סלילת כביש ושיפור פני הרחוב:
הוועד דן בעבר בבקשות דומות לפיהן ישופרו התשתיות בעורף חלקות א'. ההחלטה שתקפה גם במקרה זה קובעת שאין מפתחים דרכים בעורף חלקות א'. בעתיד לכשיאושר חוק עזר עירוני, ניתן יהיה לקדם תכניות מסוג זה כשמימונם נגזר מתקבולי התושבים.
 
10. לסעיף 10 – מיקום פינת פסולת גושית:
תיבדק אפשרות למיקום חדש לפינת הפסולת הגושית בסמיכות לסילו (ליאת מול ישראל).
 
11. הסדרי תנועה סביב הצרכנייה:
הוועד ער לכך שהתנועה באזור הצרכנייה התגברה עם כניסת המפעיל החדש. כמו כן, רבו הקונפליקטים לבאים ברחוב הראשונים וליוצאים/נכנסים לרחבת הדואר והמזכירות ולמשאיות סחורה. אלו האחרונות פורקות בין המחלבה המשמשת את הנוער ואת מרכז המוסיקה לבין הצרכנייה.
התקיים סיור במקום בהשתתפות יועץ תנועה ומזכיר האגודה.
יועץ התנועה מכין עבורנו 2 סקיצות תנועה:
א.      סקיצה מינימאלית שתכליתה פתרונות לקונפליקטים סביב הצרכנייה.
ב.      סקיצה מיטבית הכוללת תכנון תנועה מלא לאור השימושים כולל פתרון הקונפליקטים. לאחר שאלו יוצגו, ייתכן שנוסיף פרויקט לממש ההמלצות כאשר המקורות האפשריים- מועצה, אגודה וועד מקומי

מוצע להעתיק את מיקום מעבר החצייה דרומה לקרבת מוסך ורד. המיקום המוצע יועבר לאישור המועצה.

סעיפים 12-15 לא נדונו.

 
 
רשם: דובי סבידור