פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 12/1/2011
נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר, דדה גולדשמידט, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 27/12/2010.
2.       עדכון תקציב 2011.
3.       תקציב תרבות – סילבסטר.
4.       חיוב שמירה עסקים 2011.
5.       מיקום קרוואן – מרכז למידה/נוער.
6.       מיקום אלטרנטיבי לפינת פסולת גושית.
7.       פניית ישראל קנר. מוזמן לשעה 21:30.
8.       חלוקת ישובים בבית הספר הדר השרון ב'.
9.       אתר עין ורד.
10.   הושמט.
11.   הושמט.
12.   הסדרי תנועה סביב הצרכנייה.
 
 1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מתאריך 27/12/2010:
מאשרים פרוטוקול הישיבה מיום 27/12/2010.
 
2. לסעיף 2 – עדכון תקציב 2011:  
מאשרים עדכון התקציב. יצורף לפרוטוקול זה. תוספת התקציב המופנית להשקעות תבחן פעם נוספת באמצע שנת 2011.
 
3.      לסעיף 3 –  תקציב תרבות - סילבסטר:
אירועים מסוג זה יתוקצבו על ידי הוועד עד תקרת השתתפות של 3000 ₪. מארגן המסיבה ידווח לליאת או ליו"ר תרבות על צפי העלויות המתוכנן טרום סגירת החוזים עם נותני השירותים.
 
4. לסעיף 4 – חיוב שמירה – עסקים 2011:
על פי הנחיית היועצת המשפטית של המועצה יש לחייב העסקים. היועץ המשפטי של הוועד יתבקש לחוות דעתו לגבי חריגים הפטורים מתשלום זה.
 
5.  לסעיף 5 - מיקום קרוואן מרכז הלמידה/נוער:
מחליטים על מיקום הקרוואן בין מחסן הביצים לבין מחסן הוועד המקומי. יש לבצע עבודות ההכנה לאלתר מתוך כוונה לסיימן עד אמצע פברואר לכל המאוחר.
 
6.  לסעיף 6 – מיקום אלטרנטיבי לפינת פסולת גושית:
המיקום הנוכחי בעייתי הן בגלל תפקודה הלקוי של החברה האחראית לפינוי מטעם המועצה והן משום קביעת מיקומו של מרכז הלמידה ומיקומו של בית הכנסת בסמיכות. יש אפוא לנסות לאתר שטח חליפי הניתן לפיקוח מחד גיסא ונגיש מאידך גיסא. לבדיקת אליהו ומתן מענה בישיבת הוועד הבאה.
 
7.  לסעיף 7 – פניית ישראל קנר:
א.      ישראל מתאר מצב חמור של פסולת והזנחה בפרדסים הסמוכים למושב. סבור שיש לפעול לאלתר הן באכיפה והן במבצעי ניקיון. מציע את עזרתו בעניין זה.
ב.      נושא הגזם ופינוי הפסולת המוצקה אינו מטופל כראוי.
ג.       מלין על כך שיש חברים במושב המחזיקים פועלים זרים בתנאים מחפירים.
ד.      מתאר הזנחה פושעת באזור התעשייה.
ה.      הביע דעתו על המתנהל בבית הכנסת והעלה הצעות שונות.
 
8. לסעיף 8 – חלוקת ישובים בבית הספר "הדר השרון ב'":
הוועדה לבחינת חלוקת הישובים בין שני בתי הספר ישבה על המדוכה לפני חודשים רבים. ראש המועצה העדיף לדחות קבלת ההחלטה. מצב אי וודאות זה מעורר תסיסה בין השאר בשל הדלפות ושמועות.
סבורים שיש לסיים הפרשה בהקדם. פנייה ברוח זו תשוגר לראש המועצה.
 
9 .לסעיף 9 - אתר עין ורד:
האתר מחייב עדכון מעת לעת. דדה גולדשמידט לוקח על עצמו לבצע העדכונים ובכלל זאת שילוב תקצירי סיכומי ישיבות.
בנוסף יש לעדכן ספר הטלפונים המושבי, להוסיף תמונות.
 
סעיפים 10-12 לא נידונו.
 
 
רשם: דובי סבידור